ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

สรุปยอดนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

ห้อง

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

อ.1

15

10

25

ต่างด้าว 4 คน

อ.2

16

11

27

 

รวมอนุบาล

31

21

52

 

ป.1

15

9

24

 

ป.2

22

22

44

 

ป.3

13

13

26

 

ป.4

15

8

23

 

ป.5

15

14

29

 

ป.6

12

8

20

 

รวมประถม

92

74

166

 

ม.1

24

9

33

 

ม.2

12

15

27

 

ม.3

22

11

33

 

รวมมัธยม

58

35

93

 

รวมทั้งสิ้น

181

130

311

10/11/59