ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางวรางค์ศิริ พรมบุรินทร์
ตำแหน่ง : รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 58 ปี