ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรางค์ศิริ พรมบุรินทร์
ครู คศ.3

นางสาวรัชนี เจียมตน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุมนา ท้องฟ้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายกิติพงษ์ ผาเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1