ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเจษฎาภรณ์ อนุอัน
ครู คศ.1

นางสาวชัชญาณิช วีระบรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1